2 Tuner 2 Antenna Car DVB-T2 Receiver DVB-T265 English OSD Menu

Germany Car DVB-T2 H265
DVB-T265 Program OSD menu
DVB-T265 Program OSD menu
DVB-T265 Picture OSD menu
DVB-T265 Picture OSD menu
DVB-T265 Channel OSD menu
DVB-T265 Channel OSD menu
DVB-T265 Channel Auto Search OSD menu
DVB-T265 Channel Auto Search OSD menu
DVB-T265 Channel Manual Search OSD Menu
DVB-T265 Channel Manual Search OSD Menu
DVB-T265 Time OSD menu
DVB-T265 Time OSD menu
DVB-T265 Option OSD Menu
DVB-T265 Option OSD Menu
DVB-T265 System OSD Menu
DVB-T265 System OSD Menu
DVB-T265 Software Upgrade OSD Menu
DVB-T265 Software Upgrade OSD Menu
DVB-T265 Restore Factory Default OSD Menu
DVB-T265 Restore Factory Default OSD Menu
DVB-T265 USB OSD Menu
DVB-T265 USB OSD Menu
DVB-T265 USB Multimedia
DVB-T265 USB Multimedia
Need Help?